Podmienky používania

PRED POUŽITÍM NAŠEJ SLUŽBY SI POZORNE PREČÍTAJTE TOTO VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

aimerlab.com ("Naše", "My" alebo "Nás") sa skladá z webových stránok obsahujúcich nami poskytnuté informácie. Váš prístup na Stránku je vám ponúknutý pod podmienkou, že akceptujete tieto Zmluvné podmienky spolu s naším vyhlásením o postupoch ochrany osobných údajov, ktoré sú zahrnuté v tomto odkaze a nachádzajú sa na (“Podmienky”). Ak sa podmienky tejto zmluvy považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto podmienky. Ak bezvýhradne nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nemáte právo používať Stránku/Klienta ani žiadne ďalšie prepojené služby.

1. PRÍSTUP K SLUŽBÁM

Upozorňujeme, že si vyhradzujeme právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky na základe upozornenia. Najaktuálnejšiu verziu Podmienok si môžete kedykoľvek prečítať. Aktualizované Podmienky sú pre vás záväzné od dátumu verzie uvedeného v aktualizovaných podmienkach. Ak nesúhlasíte s aktualizovanými Podmienkami, musíte prestať používať službu aimerlab.com. Vaše ďalšie používanie služby po dátume účinnosti bude znamenať váš súhlas s aktualizovanými podmienkami.

2. ZMENY STRÁNKY/KLIENTA

Stránku/klienta môžete používať, ak a keď je k dispozícii. Nezaručujeme dostupnosť stránky/klienta ani žiadnu konkrétnu funkciu. Konkrétna funkcia môže byť predbežnou verziou a nemusí fungovať správne alebo môže fungovať tak, ako konečná verzia. Môžeme výrazne zmeniť konečnú verziu alebo sa rozhodnúť, že ju nevydáme. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez upozornenia zmeniť, odstrániť, odstrániť, obmedziť alebo zablokovať prístup, spoplatniť alebo prestať poskytovať celú stránku/klienta alebo akúkoľvek jej časť.

3. OBSAH

Stránka amerlab.com/klient a akékoľvek ďalšie prepojené služby sa musia používať iba na súkromné ​​účely. Akékoľvek komerčné využitie stránky aimerlab.com je prísne zakázané a bude stíhané súdnou cestou. Jediným účelom amerlab.com je vytvoriť kópiu stiahnuteľného online obsahu pre súkromné ​​použitie používateľa ("fair use"). Akékoľvek ďalšie použitie obsahu prenášaného amerlab.com, najmä, ale nie výlučne, sprístupnenie obsahu verejnosti alebo jeho komerčné využitie, musí byť dohodnuté s držiteľom práv na príslušný stiahnutý obsah. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky úkony súvisiace s údajmi prenášanými amerlab.com. aimerlab.com neudeľuje žiadne práva na obsah, pretože vystupuje len ako poskytovateľ technických služieb.

Stránka/Klient alebo aplikácie na stránke/Klient môžu obsahovať odkazy na webové stránky alebo klientov tretích strán („Prepojené stránky/Klient“). Prepojené stránky/Klient nie sú pod našou kontrolou a nezodpovedáme za žiadne Prepojená lokalita vrátane akéhokoľvek obsahu obsiahnutého na prepojenej lokalite alebo akýchkoľvek zmien alebo aktualizácií prepojenej lokality. Odkazy na vás poskytujeme len pre vaše pohodlie a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že túto stránku podporujeme, ani nijaké spojenie s jej prevádzkovateľmi. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za kontrolu oprávnenosti používania stránky aimerlab.com. amerlab.com poskytuje iba technické služby. Preto amerlab.com nepreberá zodpovednosť voči používateľovi ani žiadnej tretej strane za povolenie sťahovania obsahu cez amerlab.com.

Vyhlasujete a zaručujete nám, že: (A) ste fyzická osoba (tj nie právnická osoba) a máte zákonný vek na uzavretie záväznej zmluvy alebo máte na to súhlas svojich rodičov a ste aspoň 13 rokov alebo vek alebo viac; (B) všetky registračné informácie, ktoré odošlete, sú presné a pravdivé; A (C) budete zachovávať presnosť takýchto informácií. Tiež potvrdzujete, že máte zákonné oprávnenie na používanie a prístup k službám a preberáte plnú zodpovednosť za výber, používanie a prístup k službám. Táto zmluva je neplatná tam, kde to zakazuje zákon, a právo na prístup k službám je v takýchto jurisdikciách zrušené.

4. REPRODUKCIE

Akékoľvek autorizované reprodukcie akýchkoľvek informácií obsiahnutých v tomto dokumente musia obsahovať poznámky o autorských právach, ochranné známky alebo iné vlastnícke legendy spoločnosti aimerlab na akejkoľvek kópii materiálov, ktoré ste vytvorili. Licencia na softvér a používanie tejto webovej stránky sa riadia miestnymi zákonmi.

5. SPÄTNÁ VÄZBA

Akýkoľvek obsah vytvorený používateľmi vrátane, ale nie výlučne, komentárov používateľov, návrhov, nápadov alebo iných súvisiacich alebo nesúvisiacich informácií, ktoré nám poskytnete vy alebo iná strana vo forme e-mailu alebo iných príspevkov (okrem materiálu, ktorý uverejníte na Služby v súlade s týmito Podmienkami) (spoločne „Spätná väzba“) nie sú dôverné a týmto nám a našim dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam udeľujete nevýhradné, bezplatné, trvalé, neodvolateľné a plne sublicencovateľné právo používať vašu spätnú väzbu. a komentáre na akýkoľvek účel bez kompenzácie alebo pripisovania vám.

6. ODŠKODNENIE

Budete brániť, odškodniť a chrániť spoločnosť aimerlab, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov a inzerentov tretích strán a ich príslušných riaditeľov, úradníkov, agentov, zamestnancov, poskytovateľov licencií a dodávateľov pred akýmikoľvek nákladmi, škodami, výdavkami a záväzkami ( vrátane, nie však výlučne, primeraných poplatkov za právne zastupovanie), ktoré vyplývajú alebo súvisia s vaším používaním Služby, porušením týchto Podmienok alebo akýchkoľvek Zásad alebo porušením akýchkoľvek práv tretej strany alebo príslušných právnych predpisov.

7. VYLÚČENIE ZÁRUKY

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa Stránka a Obsah poskytujú „TAK, AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“, a „AKO JE DOSTUPNÉ“ a celé riziko používania a výkonu zostáva na vás. aimerlab.com, jej dodávatelia a poskytovatelia licencií NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE vyhlásenia, záruky alebo podmienky, výslovné, implicitné alebo zákonné, a týmto sa zriekajú akýchkoľvek implicitných záruk predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, titul, pokojný pôžitok alebo neporušovanie. Predovšetkým, aimerlab.com, jej dodávatelia a poskytovatelia licencií neručia, že stránka alebo obsah: (A) budú spĺňať vaše požiadavky; (B) budú dostupné alebo poskytované neprerušovane, včas, bezpečne alebo bezchybne; (C) všetky informácie alebo obsah získané prostredníctvom STRÁNKY budú presné, úplné, alebo spoľahlivé; alebo (D) že akékoľvek chyby alebo chyby v nich budú opravené. Ku všetkému obsahu, ktorý si stiahnete alebo získate prostredníctvom stránky, pristupujete na vlastné riziko a za akúkoľvek škodu alebo stratu, ktorá z toho vznikne, nesiete výhradnú zodpovednosť. Podľa miestnych zákonov môžete mať ďalšie práva, ktoré TIETO PODMIENKY nemôžu zmeniť. Najmä v rozsahu, v akom miestna legislatíva predpokladá zákonné podmienky, ktoré nemožno vylúčiť, TIETO podmienky sa považujú za zahrnuté do tohto dokumentu, ale zodpovednosť aimerlab.com za porušenie TÝCHTO zákonných implicitných podmienok je obmedzená v súlade a v povolenom rozsahu. podľa TEJTO legislatívy. Podľa miestnych zákonov môžete mať ďalšie práva, ktoré TIETO PODMIENKY nemôžu zmeniť. Najmä v rozsahu, v akom miestna legislatíva predpokladá zákonné podmienky, ktoré nemožno vylúčiť, sa TIETO podmienky považujú za zahrnuté v tomto dokumente, ale zodpovednosť aimerlab.com za porušenie TÝCHTO zákonných predpokladaných podmienok je obmedzená v súlade s povoleným rozsahom podľa TEJTO legislatívy. Podľa miestnych zákonov môžete mať ďalšie práva, ktoré TIETO PODMIENKY nemôžu zmeniť. Najmä v rozsahu, v akom miestna legislatíva predpokladá zákonné podmienky, ktoré nemožno vylúčiť, sa TIETO podmienky považujú za zahrnuté v tomto dokumente, ale zodpovednosť aimerlab.com za porušenie TÝCHTO zákonných predpokladaných podmienok je obmedzená v súlade s povoleným rozsahom podľa TEJTO legislatívy.

8. KONTAKT

Ak máte akékoľvek otázky, sťažnosti alebo nároky týkajúce sa Služieb, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese [chránený e-mailom] .